Darmowa konsultacja - 14 dni na zwrot - Darmowa wymiana

Szukaj

Konkurs grupa

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Będę to nosić!” i fundatorem nagród jest Bouduar Martyna Sobiecka (ul. Bp. Dominika 16, 81-402 Gdynia, NIP: 877 141 79 14), zwana dalej „Organizatorem”,

2. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem grupy w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/groups/bouduar („Strona Konkursowa”).

3. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem należy kierować do Organizatora.

4. Niniejszy regulamin („Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Konkursu („Uczestnicy”).

5. Konkurs nie stanowi gry losowej lub hazardowej w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów i ma na celu sprawdzenie zgłoszeń uczestników na warunkach oraz zasadach opisanych w dalszej części Regulaminu.

6. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem: https://bouduar.com/strona/konkurs-grupa

§ 2 Przedmiot i czas Konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest zamieszczenie komentarza ze zgłoszeniem pod postem konkursowym opublikowanym w grupie marki Bouduar. W komentarzu musi pojawić się link do wybranego kompletu bielizny oraz uzasadnienie dokonanego wyboru.

2.Konkurs rozpoczyna się dnia 25 czerwca 2020r. o godz 10:00 i kończy się w dniu 1 lipca 2020r. o godz.23:59.

§ 3 Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

2. W Konkursie mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające miejsce zamieszkania oraz adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i które skutecznie przystąpiły do Konkursu w sposób opisany w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie ich organów zarządzających, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, tj. małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo.

4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien najpóźniej do godz. 23:59 w dniu 1 lipca 2020 r. (z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 3) zamieścić komentarz zawierający link do wybranego produktu oraz uzasadnienie wyboru pod postem konkursowym umieszczonym w grupie dostępnej pod adresem https://www.facebook.com/groups/bouduar

5. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi zapewnić odpowiednie ustawienia prywatności swojego profilu w serwisie Instagram, tj. ustawić go jako publiczny, by Organizator miał możliwość zapoznać się ze zdjęciem zamieszczonym przez Uczestnika. Nieprawidłowe ustawienia prywatności profilu Uczestnika, które uniemożliwiają ocenę jego zgłoszenia, będą podstawą do jego odrzucenia.

6. Zdjęcie może być wykluczone z Konkursu w każdym czasie, w razie stwierdzenia przez komisję Konkursową, że nie spełnia ono wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora roszczeń związanych ze zdjęciem przez osoby trzecie. Zgłaszając zdjęcie do konkursu Uczestnik zapewnia, że jest twórcą zdjęcia i przysługują mu do niego wszelkie prawa autorskie.

§ 4 Przebieg Konkursu

1. W dniach od 25 czerwca 2020r. od godz 10:00 do dnia 1 lipca 2020r. o godz. 23:59 Uczestnicy umieszczą w komentarzach pod postem konkursowym linki do wybranych modeli bielizny wraz z uzasadnieniem wyboru.

2. Po zakończeniu Konkursu (por. ust. 3 poniżej) wyłoniony zostanie jeden zwycięzca, który zostanie nagrodzony uszytym na miarę wybranym przez niego kompletem bielizny.

3. Decyzję w przedmiocie wyboru Zwycięzców, o których mowa w ust. 2 powyżej, podejmowane są przez Komisję Konkursową, która spośród zgłoszeń wybierze jedną najciekawszą Pracę konkursową.

4. Ogłoszenie wyników rywalizacji w ramach Konkursu następuje w terminie do 4. dnia roboczego od zakończenia Konkursu za pośrednictwem Strony Konkursowej https://www.facebook.com/groups/bouduar.

5. Dodatkowo Organizator wyśle za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Facebook informację o wygranej.

6. W ciągu 2 dni od otrzymania wiadomości, o której mowa w ust. 4, Zwycięzca zobowiązany jest uzupełnić formularz, do którego link zostanie udostępniony przez Organizatora. Formularz zawiera dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, adres, pod który ma zostać doręczona nagroda (miejsce zamieszkania), dane właściwego urzędu skarbowego oraz numer PESEL. Niezachowanie tego terminu, niepodanie lub podanie nieprawidłowych danych skutkuje utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

7. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną ilość Prac konkursowych

8. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

§ 5 Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie jest jeden wybrany komplet bielizny uszyty według podanych przez Zwycięzcę wymiarów o maksymalnej wartości 500 zł.

2. Oprócz jednej nagrody rzeczowej wskazanej w pkt 1, Zwycięzca otrzymuje również nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% jej równowartości.

3. Nagrodę otrzyma ten spośród Uczestników, który prześlą najciekawszą Pracę konkursową.

4. Fundatorem Nagród jest Organizator.

5. Nagroda rzeczowa wskazana w pkt 1 zostanie przesłana kurierem na adres wskazany przez Zwycięzcę w formularzu, o którym mowa w § 4 ust. 6.4. Nagroda pieniężna wskazana w pkt 2 nie jest wypłacana Uczestnikowi, lecz jest pobierana i odprowadzana przez Organizatora do władz skarbowych jako kwota zryczałtowanego podatku w wysokości 10% wartości nagrody.

6. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.

7. Zwycięzca zobowiązuje się do nieprzekazywania Nagrody odpłatnie lub nieodpłatnie innym osobom.

8. Przekazanie Nagrody osobom trzecim skutkuje utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora. W takim przypadku Uczestnik zobowiązany jest zwrócić równowartość nagrody w terminie 7 dni od otrzymania w tym zakresie wezwania od Organizatora.

§ 6 Komisja Konkursowa Komisja 

Konkursowa składa się z dwóch członków, będących przedstawicielami Organizatora.

§ 7 Ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest tu dane firmy.

2.W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować  się  pod adresem e-mail: hello@bouduar.com do ewentualnych zażaleń

§ 8 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez Organizatora i mogą być składane przez Uczestników przez cały czas trwania Konkursu i w terminie do 30. Dni po jego zakończeniu na adres: tu adres firmy lub drogą elektroniczną: tu email1. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), wskazanie jej przyczyn.

2. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 10 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji (w zależności od drogi jaką złożył reklamację).

3. Organizator zapewnia, iż wszelkie spory i roszczenia majątkowe, które mogą powstać pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami w związku z treścią lub wykonaniem niniejszego Konkursu, będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie i z wykorzystaniem wszelkich dostępnych zasad i technik mediacji. W szczególności Organizator składa zapewnienie o gotowości i dyspozycyjności jego przedstawicieli do podjęcia i prowadzenia rozmów mających na celu zawarcie porozumienia w ciągu pierwszych 10 dni od daty ujawnienia się sporu. W przypadku, gdy zawiodą próby polubownego załatwienia sporu Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia swych roszczeń na drodze postępowania sądowego§ 10 Postanowienia końcowe. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem ul. Bp. Dominika 16, 81-402 Gdynia a lub drogą elektroniczną: hello@bouduar.com

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj