Sklep online

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym BOUDUAR działającym pod adresem: www.bouduar.com

§ 1. Postanowienia Ogólne

1. Definicje

a) Sprzedawca – Bouduar Martyna Sobiecka w Gdyni (81-402) przy ul. bp. Dominika 16, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 8771417914 , REGON:362573847.

b) Klient – osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

c) Sklep – sklep internetowy BOUDUAR, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.bouduar.com

d) Towar – bielizna oraz dodatki wyprodukowane lub dostarczone przez BOUDUAR do sprzedaży detalicznej oznaczone znakami towarowymi BOUDUAR .

e) Cena – wartość Towaru umieszczona przy każdym Towarze na stronie internetowej www.bouduar.com Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto), ale nie uwzględniają kosztów dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta.

f) Koszt dostawy Towaru – koszt związany z dostarczeniem Towaru zamówionego przez Klienta między Sklepem, a miejscem wyznaczonym przez Klienta.

g) Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona w Sklepie przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.

h) Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia Klientowi, który wyraził zgodę na otrzymywanie Newslettera, automatyczne otrzymywanie informacji o produktach, nowościach, promocjach i kodach rabatowych dostępnych w Sklepie.

2. W przypadku wystąpienia błędów na stronach Sklepu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.

3. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Prawa Cywilnego.

4. Wszystkich Klientów Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.

§ 2. Zawarcie umowy

1. Przez zawarcie Umowy Sprzedawca zobowiązuje się do wyprodukowania i dostarczenia zamówionych Towarów na rzecz Klienta, natomiast Klient zobowiązuje się do terminowego uregulowania ceny za te Towary oraz do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Dostępność Towarów, niezależnie od informacji handlowej, zależy każdorazowo od aktualnych stanów magazynowych.

3. Umowę uznaje się za zawartą poprzez wykonanie następujących czynności w ramach sklepu www.bouduar.com

a) zapoznanie się i akceptację Regulaminu Sklepu przez Klienta,

b) ewentualnie wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera,

c) wypełnienie formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu,

d) złożenie Zamówienia przez Klienta poprzez skorzystanie z przycisku „Zamów i Zapłać”,

e) potwierdzenie przez Sprzedawcę złożonego Zamówienia.

4. Do umów zawieranych z konsumentami zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827).

5. Składając Zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin.

6. Jakakolwiek dodatkowa płatność wykraczająca poza Cenę zgodnie z zawarta umową wymaga wyraźnej zgody Klienta.

§ 3. Składanie i Realizacja Zamówień

1. Na stronach sklepu www.bouduar.com wskazane są, najpóźniej na początku składania zamówienia, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania Towaru oraz akceptowanych sposobach płatności.

2. Po wypełnieniu formularza Zamówienia, Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia.

3. Klient składając Zamówienie ma świadomość, iż wiąże się ono z obowiązkiem zapłaty poprzez skorzystanie z przycisku „Zamów i Zapłać”.

4. E-mail potwierdzający złożenie Zamówienia zawiera informację o:

1) szczegółowym opisie Towaru oraz sposobie porozumiewania się z Klientem,

2) danych Sprzedawcy,

3) adresie Sprzedawcy, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu, pod którymi Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą;

4) adresie, pod który Klient może składać reklamacje,

5) Cenie wraz z podatkami, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia,

6) sposobie i terminie zapłaty,

7) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę (termin dostawy Towaru) oraz stosowanej przez Sprzedawcę procedurze rozpatrywania reklamacji,

8) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na, a także o wzorze formularza odstąpienia od umowy,

9) kosztach zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient, jeżeli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą,

10) braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie lub okolicznościach, w których Klient traci prawo odstąpienia od umowy,

11) obowiązku Sprzedawcy dostarczenia rzeczy bez wad,

12) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji,

13) minimalnym czasie trwania zobowiązań Klienta wynikających z umowy,

14) braku konieczności złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych ze strony Klienta,

15) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

5. Należność za Towar oraz Koszt dostawy Towaru mogą być regulowane przez Klienta, jedynie według poniższych możliwości:

a) za pobraniem, przy dostarczeniu przez dostawcę Towaru,

b) przelewem na rachunek bankowy,

c) przez zintegrowany ze sklepem www.bouduar.com system płatności internetowych. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

d) kartami płatniczymi przy płatnościach dokonywanych przez Internet: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic oraz Maestro.

płatność bouduar

6. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu:

a) zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym lub przez system płatności Blue Media S.A.,

b) od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji, w przypadku płatnością kartą

c) potwierdzenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem.

7. Czas realizacji Zamówienia wskazany w ust. 6 powyżej oznacza wyprodukowanie Towaru oraz przygotowanie go do wysyłki.

8. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia.

9. Należność należy przelać na rachunek bankowy:31 1050 1764 1000 0097 0126 7966 ]

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień, gdy:

a) nieprawidłowo wypełniony został formularz Zamówienia,

b) bezskuteczne były próby potwierdzenia Zamówienia,

c) Zamówienie złożone było z naruszeniem niniejszego Regulaminu,

d) gdy Cena transakcji jest wynikiem oczywistej pomyłki Sprzedawcy.

11. Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

12. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

13. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży to jest to jest paragonem fiskalnym lub wystawioną na życzenie Klienta fakturą VAT. Faktura VAT jest wystawiana jedynie pod warunkiem prawidłowego uzupełnienia danych wymaganych przy składaniu Zamówienia. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty pełnej Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

15. Towary mają specyficzne właściwości, które należy uwzględnić dokonując zakupu, zapoznając się z opisem produktu. Każdy egzemplarz Towaru jest unikatowy i może minimalnie różnić się od innych egzemplarzy tego samego modelu, w szczególności w zakresie indywidualnych elementów produktu (np. struktura materiału, zapięcia) lub wymiarów danego egzemplarza Towaru. Zdjęcia Towaru to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą nieznacznie się różnić się rzeczywistego wyglądu. Barwy Towarów prezentowane w Sklepie mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych, m.in. wskutek ustawień monitora użytkowanego przez Klienta oraz z powodu odmiennego oświetlenia Towaru podczas wykonywania zdjęcia.

16. Każdy Klient ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie od Sprzedawcy bezpłatnego Newslettera w trakcie składania Zamówienia lub na stronie Sklepu. 

 • Wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera następuje po podaniu w formularzu zamówień adresu poczty elektronicznej Klienta, na który ma być przesyłany Newsletter i akceptacji oświadczenia.
 • Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez przesłanie informacji o rezygnacji na adres poczty elektronicznej email: hello@bouduar.com

§ 4. Dostawa zamówionego Towaru

1. Sprzedawca będzie realizował dostawy zamówionego Towaru na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w formie przesyłki kurierskiej lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej.

2. Koszty dostawy poza Rzeczpospolitą Polską będą uzgadniane każdorazowo z Klientem przed złożeniem zamówienia. W tym przypadku Klient, przed złożeniem zamówienia, winien się skontaktować z obsługą sklepu w celu potwierdzenia kosztów wysyłki. Klient zapewnia, że spełnione zostaną wszystkie przesłanki i wymagania w zakresie opodatkowania od obrotu dostawy i/lub świadczeni wymagane prawem właściwym dla siedziby Klienta.

3. Wysyłka jest realizowana w ciągu 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym, kartą lub przez system płatności Blue Media S.A. albo od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem. Do czasu tego nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. W szczególnych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo przesłania Towaru w terminie 14 dni od zdarzeń wskazanych w zdaniu pierwszym.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikające z przyczyn przez siebie niezawinionych, chyba że odpowiedzialność taka wynika z przepisów prawa.

5. Jeżeli do Klienta dotrze uszkodzona przesyłka wskazująca na ingerencję osób trzecich, Klient powinien odmówić przyjęcia takiej przesyłki.

6. Wraz z dostarczanym Towarem Sprzedawca przekazuje potwierdzenie zawarcia umowy obejmujące informacje wskazane w § 3 ust. 4 powyżej oraz zasady użytkowania towaru.

§ 5. Odstąpienie od umowy. Wymiana i Zwrot Zakupionego Towaru

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827) Klientowi, który jest konsumentem, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów wskazanych poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, tj. od dnia dostawy Towaru.

2. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej powinno zostać wysłane na adres Sprzedawcy w powyższym terminie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone drogą elektroniczną, przy czym w tym przypadku Sprzedawca przesyła Klientowi niezwłocznie pisemne potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawiera Formularz dostępny na stronie www.shop.bouduar.com.

3. Zwracany lub wymieniany Towar powinien być kompletny i posiadać pudełko, metki, naklejki.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

5. Powyższe wymagania co do zwrotu nie naruszają, ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa. Powyższe wymagania w odniesieniu do konsumentów należy interpretować każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, zarówno Sprzedawca jak i Klient, są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach następujących umów:

a) w których przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia,

c) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

d) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

e) zawartych w drodze aukcji publicznej,

f) oraz innych wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 6. Reklamacja towaru

1. Zgodnie z ustawą Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia)..

2. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar wraz z opisem przyczyn reklamacji oraz dowodem zakupu na adres Sprzedawcy podając dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem, min. numer telefonu lub adres email.

3. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.

6. Za szkody i uszkodzenia, spowodowane nieodpowiednią obsługą lub niewłaściwym użytkowaniem Towaru, a także za szkody spowodowane użyciem siły oraz naturalnym zużyciem się wyrobu na skutek wymienionych zaniedbań, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

§ 7. Ochrona danych osobowych i RODO

1. Sprzedawca będąc administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Klientów.

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obwiązującymi przepisami.

3. Podane przez Klienta dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie.

4. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu zamówień tj. 

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu i wysyłki, numer telefonu,   
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego, 

5. Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach: 

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji, 
 • realizacji obowiązków Bouduar Martyna Sobiecka przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych   
 • ochrony praw Bouduar Martyna Sobiecka zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych, 
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

6. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu.

Bouduar Martyna Sobiecka może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie: 

 • podmiotom, z którymi Bouduar Martyna Sobiecka ma zawartą umowę współpracy (“Przetwarzający dane “) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Bouduar Martyna Sobiecka przewidzianych prawem, ochrony praw Bouduar Martyna Sobiecka zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Bouduar Martyna Sobiecka w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Bouduar Martyna Sobiecka może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z 
 • Bouduar Martyna Sobiecka umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Bouduar Martyna Sobiecka, 

 • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

7. Klient oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu prawach w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą). 

Ponadto, macie Państwo prawo do: 

 • żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Bouduar Martyna Sobiecka potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Bouduar Martyna Sobiecka dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, Bouduar Martyna Sobiecka może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych, 
 • sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, 
 • usunięcia Danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Bouduar Martyna Sobiecka ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe, 
 • ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Bouduar Martyna Sobiecka wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów, 
 • przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Bouduar Martyna Sobiecka oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi, 
 • sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Bouduar Martyna Sobiecka może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

8. Udostępnione przeze Klienta dane osobowe będą chronione przez Administratora z zachowaniem najwyższej staranności. 

Bouduar Martyna Sobiecka zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Bouduar Martyna Sobiecka i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Bouduar Martyna Sobiecka. 

9. Ponadto Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym za pośrednictwem formularza Zamówienia i oznaczenia w nim odpowiedniej opcji zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Informacje te przekazywane mogą być klientowi min. za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

10. Płatności są obsługiwane przez Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, 81-717 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. W wykonaniu tego celu Blue Media S.A. przetwarza dane osobowe klientów Sprzedawcy jako podmiot, któremu Sprzedawca powierzył przetwarzanie danych osobowych.

11. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bouduar Martyna Sobiecka , ul. Bp. Dominika 16, 81-402 Gdynia, adres e-mail: hello@bouduar.com

12. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określone są w Polityce prywatności serwisu www.bouduar.com. 

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych sklepu www.bouduar.com, a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa do znaku towarowego BOUDUAR przysługują Sprzedawcy.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowejwww.bouduar.com

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.bouduar.com.

4. Nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność jakiegokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma wpływu na ważność zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.

6.Wszelkie spory związane z wykonaniem lub interpretacja niniejszego Regulaminu poddane będą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Sprzedawcy.

Sprawdź swój rozmiar

ZOBACZ JAK POPRAWNIE ZDJĄĆ MIARĘ


TABELA ROZMIARÓW  BIUSTONOSZE

Twój rozmiar
TABELA ROZMIARÓW MAJTKI & FIGI
tabela rozmiarów - majtki damskie, figi

 

INSTRUKCJA MIERZENIA SIĘ
Jak się zmierzyć biust

1. ROZMIAR MISECZKI (szerokość piersi) 

Dokonaj pomiaru w najszerszym miejscu klatki piersiowej mierząc od środka swojego mostka (horyzontalnie w kierunku pachy) w prostej linii do końca piersi. Jeśli masz nieregularne piersi, podaj nam wymiar tej większej piersi. 

2. POD BIUSTEM

Aby dobrać rozmiar stanika ściśle mierzymy obwód tuż pod biustem i korzystając z naszej tabeli znajdujemy odpowiedni rozmiar. Ponieważ stanik może nieznacznie rozciągnąć się podczas prania należy tak dobrać stanik, aby był on wygodny przy środkowym zapięciu. Takie dobranie stanika gwarantuje, że ewentualne zmiany nie spowodują konieczności wymiany stanika.

3. BIUST 

Aby dobrać rozmiar miseczek należy zmierzyć obwód w najszerszym miejscu pamiętając, aby pomiaru nie wykonywać zbyt ściśle i zmierzyć się w miękkim biustonoszu. Każdy fason ma nieco inny kształt i jedynie założenie go zagwarantuje późniejsze zadowolenie z jego noszenia. Miseczka nie może być za mała i lepiej jest kupić stanik o mniejszym obwodzie, ale o większej misce, np. zamiast 75 C – spróbować dobrać 70 D. Koniec fiszbiny musi zawsze wskazywać środek pachy – nie może być ani na biuście, ani za biustem. Miseczka musi dokładnie obejmować całą pierś. Znając obwód pod biustem i obwód w biuście możemy przy pomocy powyższej tabeli znaleźć odpowiedni rozmiar.

Poniżej tabela dzięki której możesz znaleźć rozmiar swojego biustonosza.

4. DŁUGOŚĆ PRZODU (od lini pod biustem do kroku)

Do zmierzenia długość przodu należy być wyprostowanym. Pomiar ten wykonujemy od lini pod biustem do kroku według przedstawionego obrazka. Miara powinna być trzymana równolegle do ciała w linii prostej.

5. TALIA

Obwód talii mierzymy w najwęższym miejscu tułowia. Pamiętaj, żeby nie wypychać ani nie wciągać brzucha.

6. BIODRA

Obwód bioder mierzymy w najszerszym miejscu naszej pupy, sprawdzamy dokładnie czy centymetr się nie przesuwa. Dobrze jest stanąć z boku i popatrzeć w lustro. Trzeba pamiętać, że obwód bioder to nie to samo co obwód kości biodrowych. Te mierzy się dokładnie w miejscu gdzie one „wystają”, a więc ten obwód jest znacznie mniejszy niż obwód bioder zwykle.

Koszyk (0)

Koszyk