Karta podarunkowa

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ bouduar.com
REGULAMIN ZAMÓWIENIA I KORZYSTANIA Z KART PODARUNKOWYCH bouduar.com
I. Terminologia
§ 1

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:


1. Sprzedawca – Bouduar Martyna Sobiecka w Gdyni (81-402) przy ul. bp. Dominika 16, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 8771417914. 

2. Karta Podarunkowa – wydawana przez Sprzedawcę elektroniczna lub papierowa forma bonu wartościowego na okaziciela, stwierdzającym prawo Użytkownika bonu do wymiany na towary w sklepie internetowym bouduar.com, o określonej dacie ważności, z elektronicznie przypisanymi informacjami o wartości bonu. Karta Podarunkowa nie jest kartą płatniczą, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.


3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnejnabywająca Kartę Podarunkową od Sprzedawcy.


4. Użytkownik – każdorazowy okaziciel Karty Podarunkowej będący osobą fizyczną.


5. Wartość Do Wykorzystania – przypisana Karcie Podarunkowej kwota, do wysokości której Użytkownik może nabyć towary przy użyciu Karty Podarunkowej w sklepie internetowym bouduar.com.


6. Transakcja – dokonana przy użyciu Karty Podarunkowej operacja polegająca na wymianie Karty Podarunkowej na towary poprzez obniżenie jej wartości (Wartości Do Wykorzystania) o kwotę odpowiadającą wartości nabytych przez Użytkownika towarów lub usług.


7. Sklep bouduar.com – sklep internetowy prowadzony pod adresem url: www.bouduar.com umożliwiający wykorzystanie Karty Podarunkowej.

II. Postanowienia ogólne
§ 2

1. Karta Podarunkowa bouduar.com ma zasięg krajowy i służy wyłącznie do realizacji Transakcji w sklepie internetowym bouduar.com.


2. Wartość Do Wykorzystania ustalana jest indywidualnie przez Klienta i Bouduar. Informacje dotyczące Wartości Do Wykorzystania dla danej Karty Podarunkowej przekazywane są Klientowi wraz z Kartą Podarunkową.


3. Karta Podarunkowa posiada wzór graficzny opracowany przez Sprzedawcę. Na podstawie odrębnej umowy, wzór graficzny może zostać dostosowany do potrzeb Klienta.


4. Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.


5. Karta Podarunkowa podlega wymianie na towary w okresie wskazanym na Karcie. W przypadku gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Wartość Do Wykorzystania na Karcie Podarunkowej pozostanie niewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Sprzedawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Sprzedawcy.


6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Klientowi. Klient uprawniony jest do zgłoszenia utraty lub uszkodzenia bonu w celu jego zablokowania.

§ 3

1. Karta Podarunkowa bouduar.com jest własnością Sprzedawcy.


2. Warunkiem przekazania Kart Podarunkowych Klientowi jest zakup oraz opłacenie karty na stronie bouduar.com. Klient ma prawo przekazać Kartę Podarunkową dowolnie wybranym przez siebie osobom fizycznym – Użytkownikom Kart Podarunkowych.


3. Bouduar nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wynikające z tytułu nieważności Karty Podarunkowej lub utraty Karty Podarunkowej przez jej Użytkownika.


4. Boduar nie jest stroną stosunku prawnego łączącego Użytkownika z Klientem.

III. Zamówienie Kart Podarunkowych
§ 4

1. Bouduar zobowiązuje się do przekazania Kart Podarunkowych Klientowi w ilości i w formie oraz o wartości zgodnej ze złożonym zamówieniem.


2. Bouduar potwierdzi drogą elektroniczną złożone przez Klienta zamówienie ze wskazaniem terminu realizacji zamówienia.


3. Bouduar wystawi Klientowi za usługi świadczone na rzecz Klienta fakturę VAT / rachunek na kwotę odpowiadającą wartości zamówionych przez Klienta Kart Podarunkowych z uwzględnieniem przyznanego rabatu.


4. Bouduar dostarczy zamówione przez Klienta Karty Podarunkowe pod wskazany przez niego adres przesyłką kurierską lub listem poleconym lub w inny uzgodniony pomiędzy Klientem a Sprzedawcą sposób na koszt Klienta. Karty Podarunkowe zostaną wydane wyłącznie osobom upoważnionym przez Klienta do odbioru bonów.


5. Bouduar jest zobowiązane do dostarczenia Klientowi Kart Podarunkowych w ilości i o wartości zgodnej ze złożonym zamówieniem, pod warunkiem zapłaty przez Klienta należności wynikającej z –faktury VAT / rachunku. Przez zapłatę należy rozumieć uznanie rachunku bankowego Bouduar kwotą wynikającą z wystawionej faktury VAT / rachunku.

IV. Użytkowanie Karty Podarunkowej
§ 5

Klient i Użytkownik Karty Podarunkowej przyjmują do wiadomości, iż:


1. Realizowane będą wyłącznie Karty Podarunkowe uprzednio aktywowane przez Klienta.


2. Użytkownik Karty Podarunkowej może posługiwać się bonem wielokrotnie od czasu jego aktywacji, w okresie jego ważności.


3. Bouduar, w celu ochrony interesów Klienta lub Użytkownika Karty Podarunkowej oraz ochrony uzasadnionych interesów Bouduar, zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania możliwości posługiwania się Kartą Podarunkową bez uprzedniego powiadomienia Klienta.


4. Użytkownik realizuje Kartę Podarunkową poprzez wpisanie unikalnego kodu umieszczonego na Karcie Podarunkowej w koszyku zakupów w polu „Wpisz kod rabatowy” i zatwierdzenie go przyciskiem „sprawdź” umieszczonym obok pola „Wpisz kod rabatowy” w sklepie internetowym bouduar.com. Wartość koszyka zostanie obniżona o Wartość do Wykorzystania aktualną w dniu dokonania zakupów na Karcie Podarunkowej. Dokonana Transakcja jest równoznaczna z zakupem towaru.


5. Karta Podarunkowa jest odczytywana wyłącznie w środowisku elektronicznym, tj. każda operacja podlega weryfikacji w zakresie jej dopuszczalności oraz ustalenia Wartości Do Wykorzystania.


6. Karta Podarunkowa nigdy nie podlega wymianie na gotówkę.


7. W przypadku gdy wartość nabywanych przez Użytkownika towarów przekracza Wartość Do Wykorzystania, Transakcja będzie mogła być zrealizowana pod warunkiem zapłaty przez Użytkownika różnicy w cenie inną akceptowaną przez sklep bouduar.com formą płatności.


8. W przypadku gdy wartość nabywanych przez Użytkownika towarów jest niższa od Wartości Do Wykorzystania Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu pozostałych środków. Żadna kwota nie może być w takim przypadku wypłacona Użytkownikowi jako „reszta” lub spieniężenie po dokonaniu Transakcji.


9. Klient może wykorzystać tylko jedną kartę podarunkową w jednym zamówieniu. Kart podarunkowych nie można łączyć.


10. Karta Podarunkowa może być używana w okresie ważności podanym na karcie lub do czasu jej zablokowania, o którym mowa w pkt 11 poniżej.


11. W przypadku utraty Karty Podarunkowej możliwa jest jej blokada. Blokady dokonuje Sprzedawca na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Użytkownika za pośrednictwem infolinii 507 421 966 lub wiadomości e-mail na adres: hello@bouduar.com. Bouduar nie odpowiada za Transakcje dokonane przez okazicieli Karty Podarunkowej przed dokonaniem zgłoszenia. Warunkiem niezbędnym zablokowania Karty Podarunkowej jest podanie przez Użytkownika numeru kodu rabatowego (widniejącego na Karcie).


12. Uszkodzona Karta Podarunkowej może być wymieniony przez Bouduar po dostarczeniu przez Klienta uszkodzonego egzemplarza i dokonaniu określonej przez Bouduar opłaty za wydanie nowej Karty.


13. Sklep internetowyshop.bouduar.com ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:


a. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,

b. braku odpowiednich środków – Wartości Do Wykorzystania – na Karcie Podarunkowej

c. wystąpienia problemów natury technicznej uniemożliwiających realizację Karty Podarunkowej (np. blokada Karty Podarunkowej, uszkodzenia bonu w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na karcie).


14. Realizacja Karty Podarunkowej przez jej Użytkownika stanowi ważną Transakcję nawet wówczas, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej w sposób nieuprawniony, chyba że Karta Podarunkowa, pomimo zgłoszenia, nie zostanie wcześniej zablokowana przez Sprzedawcę.


15. Zwrot przez Użytkownika towarów lub usług nabytych przy użyciu Karty Podarunkowej jest możliwy na zasadach obowiązujących w sklepie bouduar.com. Zwrot pieniędzy za zwrócone produkty następuje w formie elektronicznej na Kartę Podarunkową w postaci nowej Wartości do Wykorzystania. Zwrot pieniędzy powoduje odnowienie ważności Karty Podarunkowej.


16. W przypadku wystąpienia problemów w realizacji Transakcji przy użyciu Karty Podarunkowej, Użytkownik zgłosi powyższe Bouduar za pośrednictwem infolinii 507 421 966 lub wiadomości e-mail na adres: hello@bouduar.com.


17. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez bouduar w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Klienta lub Użytkownika. Reklamacje mogą być składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.

V. Postanowienia
§ 6

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.


2. Klient przez wpłatę środków pieniężnych na Karty Podarunkowe, a Użytkownik przez skorzystanie z Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, nie wnosi zastrzeżeń co do jego treści i zobowiązuje się go przestrzegać.


3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.shop.bouudar.com/karty-podarunkowe. Sprzedawca ma obowiązek przekazania Klientowi /Użytkownikowi Regulaminu w formie pisemnej na każde jego pisemne żądanie.


4. Bouduar zastrzega sobie prawo do dokonywania jednostronnych zmian w Regulaminie. O zmianach Bouduar poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej sklepu shop.bouduar.com pod adresem www.bouduar.com. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów lub Użytkowników.

Koszyk (0)

Koszyk